Onderbouwing eisen en standpunten Agractie aan Minister Carola Schouten

Geachte minister Schouten,

In vervolg op de toespraak die we 1 oktober tot u deden is allereerst noodzakelijk te vermelden dat Stichting Agractie Nederland hierbij een ministeriële erkenning verzoekt als belangenbehartiger van de agrarische sector.

Vervolgens vraagt Agractie het ministerie met klem en aandrang regelingen te ontwikkelen die het primair gebruik van Nederlandse produkten in publieke en semi-publieke kantines en restaurants/catering verplicht stelt.

Daarnaast vraagt Agractie budget om de beoogde herwaardering van de Nederlandse landbouw te bereiken volgens het concept model in de pagina’s hieronder uitgewerkt.

Tenslotte wil Agractie met u in gesprek aan de hand van de standpunten zoals deze zijn verwoord op de website Agractie.nl

Graag ontvangen we uiterlijk 18 oktober uw reactie op onze eisen in het belang van de agrarische sector en een door de sector gedragen overheidsbeleid.

Onze verwachting is dat de onderliggende basis van onze eisen, duurzaamheid en waardering, door u onderstreept worden, en u ons dus op alle punten terwille zult zijn.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Bart Kemp
Voorzitter stichting Agractie

Mathijs Lubbertsen
Secretaris stichting Agractie

Rence Slootman
Penningmeester stichting Agractie

Herwaardering Nederlandse Landbouw
Aanleiding Uit landelijke onderzoeken en eigen research blijkt dat het imago van de agrarische sector niet slecht te noemen is. Een groot deel van de Nederlandse burgers is neutraal of positief gestemd. Echter 3% van de Nederlandse burgers heeft echt een negatief beeld bij de sector. En… die 3% is wel voor de volle 100% hoorbaar. Dit geeft een vertekend beeld in het maatschappelijk debat. Balans hierin is dus zeker nodig, vooral nu.

Probleemstelling
De agrarische sector staat op het spel.
We maken in onze sector continu stappen als het gaat over voedselveiligheid, diervriendelijkheid en milieu. Maar… de burger hoort er nooit over. In het maatschappelijke debat laten we ruimte voor gekleurde berichtgeving en achterhaalde verhalen.
Zonde. Want het overwoekert onze glans. Doet afbreuk aan de toekomst van onze agrarische sector én wat we reeds samen bereikten. Terwijl er zoveel moois te delen is! Maar dan wel met één luide stem. Dát maakt de benodigde impact.
Het is nu tijd om te investeren in de zichtbaarheid van de agrarische sector.

Conclusie
De behoefte aan balans in het maatschappelijk debat is helder. Maar dit is niet het bovenliggende probleem. De toekomst van de agrarische sector in Nederland staat onder druk.
Te weinig kennis bij een groot deel van de Nederlandse burger, teveel pijnpunten op gebied van milieu, diervriendelijkheid en voedselveiligheid. De mindset die ontvankelijk is voor negatieve invloeden, wet-en regelgeving… Het brengt ons en de werkgelegenheid in de sector in het gedrang. Daarnaast moet vanuit duurzaamheids oogpunt de consumptie van het Nederlands product worden bevorderd omdat hierdoor onze mondiale voetafdruk wordt verkleind omdat daardoor zowel export als import van voedsel zullen afnemen.

Onze oplossing
Hoe brengen wij die broodnodige balans in het maatschappelijk debat?

Wie moeten we bereiken?
Grofweg gezegd zijn de Nederlandse burgers in drieën op te delen. Er is een negatief gestemde, activistische groep (ca 3%), een neutrale ‘zwevende’ middengroep (ca 37%) en een bovenmatig positief gestemde groep (ca 60%). Die middengroep is voor ons het meest interessant. Zij is vatbaar voor de (nu vaak negatieve) berichten in de media en dus ook ontvankelijk voor onze boodschap. Bij hun valt veel te winnen! Daarnaast moeten bedrijven aangezet worden maatschappelijk verantwoord te ondernemen door druk vanuit politiek, media en burger, met als gevolg meer Nederlands product in de winkels en restaurants, en burgers die het Nederlandse product prefereren.

Wat is de uitdaging?
Uit onderzoek blijkt: meer kennis is meer begrip. Imagoverbetering vraagt meer dan een positieve boerenboodschap de wereld in slingeren. Een campagne kan geen lege huls zijn. Het gaat er om de burger onderdeel te maken van de wereld van de boer. Er moet een combinatie van kennisoverdracht en beleving zijn.
Tegelijkertijd is er verbinding nodig tussen de reeds bestaande initiatieven. Deze vragen overkoepeling en ondersteuning aan de hand van één gedachtegoed. De bundeling van initiatieven levert een vergrote slagkracht op. Ook omdat budget niet meer versnipperd wordt uitgegeven maar samengepakt en doelgericht meer impact maakt en een groter bereik heeft. De uitdaging is om overkoepeling en ondersteuning in één en dezelfde slag te doen.

Hoe
Door middel van een intensieve en langdurige onafhankelijk uitgevoerde campagne betaald door de overheid.
De uitvoering rust bij een op te zetten projectorganisatie onder verantwoordelijkheid van de agrarische sector (Agractie e.a.), bedrijfsleven (food) en media. Vooraf worden 0 metingen gedaan, doelen vastgesteld en een projectplan geformuleerd, mede aan de hand van de budget begroting.

Indicatie jaarlijks budget

Offline:
– Abri’s/schermen op relevante plekken € 350k
– Adverteren in relevante bladen € 750k
– TV commercials informatief/zendtijd € 4.5mln
– TV pre-rolls voor specifieke programma’s € 500k
– Radio commercials informatief/zendtijd € 2mln
– Sponsoring food festivals en hallen € 500k
– Persberichten/onderzoeken € 750k
– Werving/bemiddeling/koppeling bestaande initiatieven € 250k

Live:
– Deelname foodfestivals, promoteams € 750k
– Het LIVE Event € 400k

Educatie
– Ontwikkeling lespakketten € 500k
– Gastsprekers op scholen € 2 mln
– Burgerverdieping € 2 mln

Online:
– Online platform ontwikkeling € 400k
– Ontwikkeling online content € 150k
– Redactie online platform € 100k
– SEO campagne € 100k
– Email nieuwsbrieven € 200k
– Sponsoring online platform € 200k
– Pre-rolls foodvloggers/foodvideo’s € 500k
– Google Adds € 100k
– Pre-rolls food gerelateerd € 500k

Totaal jaarlijks budget 17.5 mln

Terug naar overzicht