Misstanden rondom voorgenomen beleid stikstof

Onjuistheden in metingen en aannames:

  • 2 van de 6 RIVM meetpunten staan op sterk door de omgeving beïnvloedde plaatsen. (Kippenbedrijf, Rioolverzamelput, Varkenshouderij)
  • Het RIVM meet alleen stikstof in de lucht. Er wordt zonder feitelijke onderbouwing vanuit gegaan dat deze stikstof ook op de natuur neerslaat. Dit is niet getoetst met metingen, het is een aanname.
  • Er wordt ten onrechte een stijgende trend in stikstofuitstoot gesimuleerd op basis van een wetenschappelijk niet toegestane methode. (manipulatie cijfers).
  • De door RIVM gebruikte COTAG meetmethode voor het meten van de stikstofdepositie is tot op heden niet op juistheid te ijken, zelfs niet door universiteit Wageningen. (onbetrouwbaar meetinstrument).
  • Er wordt aangenomen dat stikstof zich horizontaal verplaatst over grote afstand, terwijl onderzoeken in het buitenland juist uitwijzen dat stikstof neerslaat in de buurt van de bron. (betwiste aanname).

Onjuiste uitwerking in voorgenomen beleid:

  • In te voeren drempelwaarde Nederland 0.05 mol. Ter vergelijking, in Duitsland en België zijn gemiddeld drempelwaardes van 20 mol toegestaan. (400x hoger) Dit is nooit te realiseren.
  •  Opkoop boerenbedrijven en stopzetting ontwikkeling zonder enige garantie op verwacht effect op de natuur in Natura 2000 gebieden, gevolg leegloop platteland en verlies cultuurhistorie.
  • Extern salderen, dat wil zeggen, opkoop boerenbedrijven door projectontwikkeling en industrie. Stedelijke ontwikkeling en vervuiling gaat door, ten koste van het platteland.
  • Onzekerheid over de straal rondom Natura 2000 gebieden waar maatregelen voorgenomen zijn, naar alle waarschijnlijkheid wordt de straal stapsgewijs vergroot en vrijwillig deels omgezet in gedwongen onteigening.

Ontstaan Natura 2000 gebieden en hun doelstelling:
Ruim 150 jaar geleden zijn veel verschraalde gebieden die nu zijn aangewezen als Natura 2000 gebied ontstaan als gevolg van afplaggen, houtwinning en veenwinning. Daardoor ontstond een verschraling van de gebieden door de afvoer van de voedingsrijke laag die zich gedurende eeuwen door humus, stikstofneerslag had gevormd. In deze door menselijke oorzaak verschraalde gebieden konden planten en dieren die gebaat zijn bij zeer schrale grond zich vestigen. Deze gebieden verrijken zich echter door natuurlijke onomkeerbare processen.
In de huidige Nederlandse conjunctuur is het onmogelijk de beoogde verschraling te realiseren door ingrepen in stikstofuitstoot en zal de natuurlijke evoluering doorgaan met een noodzakelijk voortdurend menselijk ingrijpen in de gebieden als gevolg. Tenzij de doelstelling van de betreffende gebieden wordt aangepast aan de natuurlijke processen.
Daarom is Agractie voorstander van natuurbeheersdoelen aangepast aan de Nederlandse maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling.

Concreet dus:
terug naar Brussel en ingrijpende herziening van de afgesproken Natura 2000 doelen en bijbehorende wetgeving.

Terug naar overzicht